NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, KOLÓNY

Oblasť vystielania nádrží a iných rozmerovo väčších nádob má v praxi čoraz väčšie uplatnenie. Ide o alternatívu voči vysokokvalitným kovovým materiálom resp. iným spôsobom ochrany, všeobecne rozšíreným v prevádzkach s agresívnymi médiami.

Samotné vystielanie nádob fluórpolymérmi je rozmerovo ohraničené minimálne, častokrát závisí len od možností dopravy. Avšak aj v takomto prípade je za určitých podmienok možné vystielanie na mieste.


Technicky ide o metódu zvárania platní fluóroplastov, ktoré sú spravidla vyrábané na to špecializovanými firmami.

Nakoľko sú fluórpolyméry známe svojím vysokým bodom tavenia, musia byť zvárané pri vysokých teplotách. Tým sa táto fáza stáva kritickou počas celého procesu vystielania a je nutné, aby bola uskutočňovaná zváračmi s platnými certifikátmy na zváranie konkrétnych plastov.


Najčastejšie používanými fluórpolymérmi na výstelkovanie nádob sú nasledovné:
PVDF - polyvinylidénfluorid
E-CTFE - etylénchlórtrifluóretylén
FEP - fluóretylénpropylén
PFA - perfluóralkoxy
PTFE - polytetrafluóretylén

Zvary všetkých fluórpolymérov okrem PTFE sú z rovnakého materiálu ako samotné výstelkové platne. U PTFE sa zvára s PFA.
Výstelky sú k dispozícii v rôznych hrúbkach stien. Cenovo najvýhodnejšiu hrúbku steny je možné uviesť v závislosti od prevádzkových podmienok.
Nakoľko fluórpolyméry sú voči chemickým zlúčeninám vo všeobecnosti veľmi odolné, kovová konštrukcia samotnej nádoby môže byť vyrobená z nákladovo najmenej náročnej čiernej uhlíkovej ocele triedy 11 (ČSN 11 373).
Podľa typu prevedenia výstelky rozoznávame:

1. voľné výstelky - používajú sa pri jednoduchých formách nádob, ich konce musia byť rovné alebo jednoduché s možnosťou ukotvenia výstelky prírubovými ukončeniami

2. lepené výstelky - je možné ich používať pri komplikovanejších typoch, nevyžadujú sa prírubové prvky a konce nádob môžu mať všeobecne zaužívané formy

Rozhodnutie o voľnej alebo lepenej výstelke ovplyvňujú faktory ako minimálna a maximálna prevádzková teplota, tlak, podtlakové podmienky (voľná výstelka nie je vhodná pre vákuum) a médium.

Na základe formy nádoby a prevádzkových podmienok doporučíme a garantujeme najvhodnejší, cenovo najprijateľnejší druh výstelky, ktorej životnosť je pri správnom zaobchádzaní v mnohých prípadoch takmer neobmedzená.
Počas technológie vystielania a pri zváraní jednotlivých platní sa uskutočňujú nasledovné skúšky:


- tlakovanie nádoby 1,5 - násobkom prevádzkového tlaku
- skúška tesnosti vzduchom 1,1 - násobkom prevádzkového tlaku
- temperovanie v peci (ak to rozmery nádoby umožnia)
- test elektrickou pištoľou

Súčasťou každej dodávky je skúšobný certifikát s výsledkami testov, resp. materiálový certifikát.
Pretože sa každá nádoba podľa prevádzkových podmienok a výkresovej dokumentácie posudzuje samostatne, je nevyhnutné o nej podľa možnosti uviesť čo najviac technických informácií.